Podmienky prenájmu

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy

Fyzické osoby

 • Platný Občiansky preukaz / Cestovný pas
 • Platný Vodičský preukaz skupiny B

Právnické osoby

 • Platný Občiansky a vodičský preukaz osôb, ktoré budú vozidlo používať
 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Platobné podmienky

Fyzické osoby / Právnické osoby

 • Platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla v hotovosti

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • Aktuálne ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • Ceny sú uvedené bez DPH, sme platcami DPH
 • V cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) v závislosti od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • Pri prenájme auta je potrebné zložiť vopred depozit

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • Obmedzenie počtu najazdených kilometrov pre každé auto je štandardne limitované počtom 600 km na 24 hodín.
 • Komplexné poistenie auta.
 • Diaľničná známka pre SR.
 • Pri prenájme akéhokoľvek vozidla na dobu aspoň 1 mesiac je 1x čistenie vozidla zdarma.

Dĺžka prenájmu auta

 • Jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • Pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu
 • Pri zamlčaní sa alebo neinformovaní prenajímateľa o meškaní s odovzdaním vozidla sa účtuje ďalší deň prenájmu a pokuta vo výške polovice depozitu.

Cesta do zahraničia

 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • Vstup nie je povolený do krajín: Krajiny bývalej ZSSR a bývalej Juhoslávie(s výnimkou SLO a HR), Rumunsko, Bulharsko, Albánsko

Ďalšie informácie

 • Autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle
 • Ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • Autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu